Pasaulē izplatītākās reliģijas

Pasaulē izplatītākās reliģijas

Mūsdienās reliģiju skaits ir milzīgs. Tiek uzskatīts, ka pašlaik pasaulē ir ap 4 200 dažādu reliģiju, kas reģistrētas kā oficiāls reliģiskas organizācijas, taču ir arī dažādas sektas un kulti, kas sevi pozicionē kā reliģijas, tāpēc patiesais reliģiju skaits varētu būt vēl krietni lielāks. Protams, vairums šo reliģiju ir ļoti nelielas un tām ir vien no dažiem simtiem līdz dažiem tūkstošiem sekotāju. Citas, savukārt ir ļoti izplatītas reliģijas, kurām seko un kuras aktīvi praktizē miljardiem cilvēku. Kuras tad ir pašas izplatītākās reliģijas pasaulē?

1. Kristietība
Pagaidām pasaulē populārākās un izplatītākās reliģijas statuss pienākas kristietībai. Tai seko aptuveni 2,1 miljards pasaules iedzīvotāju, kas sastāda mazliet mazāk kā 30% no kopējiem pasaules iedzīvotājiem. Pie kristietības tiek pieskaitītas visas šīs reliģijas konfesijas, kā, piemēram, katolicisms, luterisms, puritānisms, kalvinisms, anglicisms, pareizticība utt., taču netiek pieskaitītas uz kristietības svētajiem rakstiem balstītās sektas. Visu kristietības konfesiju vienojošai faktors ir ticība Dieva dēlam Jēzum Kristum, atzīstot to par reliģijas galveno simbolu. Atšķirības starp šīm konfesijām galvenokārt ir radušās pagātnē, reformācijas un kontrreformācijas laikos, lai padarītu reliģiju pieejamāku un labvēlīgāku tās sekotājiem.

2. Islāms
Otra pasaulē populārākā ticība ir islāms, kurai pašlaik seko aptuveni 1,4 miljardi cilvēku jeb 20% no visas pasaules populācijas. Tāpat kā kristietībai, arī islāmam ir vairāki novirzieni. Pamatā tas tiek iedalīts vispārīgajā un konkrētajā islāmā, kur vispārīgais islāms balstās uz visu praviešu vēstīm, bet konkrētais islāms tiek balstīts tikai uz pravieša Muhameda mācīto islāmu. Arī šiem diviem islāma veidiem ir apakšvirzieni. Visiem islāma novirzieniem kopīgs ir centrālais tēls – Dievs jeb Allāhs, bet atšķirības ir gan jau minētajās praviešu mācībās, gan arī rakstu tulkojumam un izpratnei. Tieši šo dažādu islāma rakstu tulkojuma dēļ, ir radušās teroristiskās islāma organizācijas, kas islāmu nereti parāda kā vardarbīgu reliģiju, kaut gan pamatā tā sludina mieru un mīlestību.

3. Hinduisms
Trešā pasaulē lielākā reliģija ir hinduisms. Tās aptuvenais sekotāju skaits tiek lēsts ap 900 miljoniem cilvēku jeb 13% no visiem pasaules iedzīvotājiem, taču precīzus skaitļus šajā gadījumā nosaukt ir ļoti grūti, jo hinduismam ir neskaitāmi daudz atzaru un sektu. Nav iespējams pateikt, kas no tā visa patiešām ir pieskaitāms hinduismam un kas nav. Hinduisms ir viena no pasaulē vecākajām reliģijām un tā balstīta uz vairākām reliģiju sistēmām. Mūsdienās pamatā izšķir četrus hinduisma novirzienus – vaišnavisms, šaivisms, šaktisms un smārtisms – taču tiem visiem ir arī savi apakšvirzieni. Hinduismu vieno ticība vairākiem dieviem un tiekšanās pēc miera un apgaismības, taču daudziem hinduisma novirzieniem nereti nav pilnīgi nekā kopīga.

4. Budisms
Ceturtā pasaulē lielākā reliģija ir budisms. Tai ir ap 400 miljoniem sekotāju, kas ir aptuveni 5% no kopējās pasaules populācijas. Budisms ir ļoti savdabīga reliģija, kas tiek balstīta uz Budas mācību. Tā īsti netiek balstīta uz kāda dieva esamību, bet gan personīgo pārdzīvojumu. Budismam ir savu svētie raksti, kas tiek dēvēti par Pali kanonu, taču tajos arī nav atrunāta kāda konkrēta Dieva esamība vai noliegšana. Budisms vairāk ir miera un sevis izzināšanas reliģija, kas ļauj izprast dzīves būtību. Līdz mūsdienām gan budismam ir izveidojušies vairāki apakš virzieni, no kuriem daudzi par dievu uzskata pašu Budu.

5. Sikhisms
Piektā pasaulē lielākā reliģija pagaidām ir sikhisms. Tai ir aptuveni 25 miljoni sekotāju, kas ir vien 0,5% no visas pasaules populācijas. Arī sikhisms ir ļoti savdabīga reliģija, jo tā atzīst visus dievus un visas pārējās reliģijas. Būtībā sikhisti ir par mieru pasaulē un pret reliģisko vardarbību un nesaticību. Sikhisti uzskata, ka dievs ir mīlošs, laipns un piedodošs. Interesanti ir arī tas, ka sikhistiem nav ne priesteru, ne dievnamu. Sikhisti var lūgt dievu iekurā vietā un jebkurā laikā.

Šis populārāko reliģiju saraksta gan nav akmenī kalts. Reliģijas visu laiku konkurē par lielāko reliģiju statusu un to praktizētāju skaits nepārtraukti mainās. Piemēram, pastāv visai populārs uzskats, ka islāms drīz vien pārspēs kristietību. Tāpat Diezgan maza praktizētāju skaita atšķirība ir tādām reliģijām kā jau minētais sikhisms, jūdaisms, bahānisms un konfūcisms.